QUY CHẾ LÀM VIỆC Của Chi bộ trường PTNTND huyện Phước Sơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ ba - 24/10/2017 14:24 922 0
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN
CHI BỘ TRƯỜNG PTDTNT PHƯỚC SƠN
                            *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                                                                   Phước Sơn, ngày 02 tháng 6  năm 2015
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC 
Của Chi bộ trường PTNTND huyện Phước Sơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020
 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
Căn cứ Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương, về Quy định thi hành Điều lệ Đảng;
Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương quy định về “chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp”;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ trường PTDTNT huyện Phước Sơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020;
Chi bộ trường PTDTNT huyện Phước Sơn ban hành Quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
 
CHƯƠNG I
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
Điều l. Chức năng 
Chi bộ cơ sở cơ quan là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng chi bộ và cơ quan vững mạnh.  
Điều 2. Nhiệm vụ 
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng
- Lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ của nhà trường đối với Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, đảng viên và quần chúng.
- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng giám sát mọi hoạt động của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo cơ quan về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác.
- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
2. Lãnh đạo công tác tư tưởng
- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cấp trên.
- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.
- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức và cán bộ
- Chi uỷ chi bộ tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan.
- Chi uỷ đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.
- Chi ủy lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan và lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.
- Chi ủy đề xuất ý kiến trong việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ của cơ quan thuộc thẩm quyền của cấp trên.
4. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
- Lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
- Lãnh đạo các đoàn thể và cán bộ, viên chức, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của đơn vị.
5. Xây dựng chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh
- Chi ủy căn cứ vào các chỉ tiêu của cấp uỷ cấp trên để đề ra những chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong cơ quan.
- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng; thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và phẩm chất đạo đức, tư cách của người đảng viên.
- Lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
- Giáo dục, rèn luyện đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành giáo viên, người lao động giỏi; tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
-  Thường xuyên làm tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng phát triển đảng viên trẻ, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.                         
- Xây dựng chi uỷ có đủ năng lực để hoạt động có hiệu quả; định kỳ hàng năm, chi ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của chi bộ và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Chi uỷ thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Quy định 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.
 
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY
Điều 3. Chi ủy chi bộ là cơ quan lãnh đạo của chi bộ giữa hai kỳ đại hội, là trung tâm đoàn kết, tập hợp sức mạnh của toàn chi bộ; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình hành động của chi bộ đề ra.
Điều 4. Nhiệm vụ của chi ủy
1. Tổ chức triển khai, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng dự thảo nghị quyết của chi bộ và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.
2. Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm của chi bộ và lãnh đạo thực hiện chương trình công tác đó.
3. Trực tiếp giữ mối liên hệ công tác với cấp ủy cấp trên và thủ trưởng đơn vị.
4. Chuẩn bị nội dung và chủ trì sinh hoạt định kỳ và bất thường của chi bộ.
5. Quản lý hồ sơ và tài chính của chi bộ.
6. Xem xét, đề nghị khen thưởng đối với những đảng viên có thành tích xuất sắc, xử lý kịp thời những đảng viên có vi phạm và đề nghị cấp trên xử lý đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.
7. Dự thảo, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của chi bộ.
Điều 5. Phân công nhiệm vụ cấp ủy
1. Bí thư chi bộ
- Chịu trách nhiệm trước chi bộ và cấp ủy cấp trên về toàn bộ hoạt động của chi ủy, chi bộ. Giữ mối quan hệ với cấp ủy cấp trên để tiếp thu các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong chi bộ. Giữ mối quan hệ chặt chẽ giữa chi ủy với Bí thư chi bộ, giữa chi ủy, Bí thư chi bộ với tập thể lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ.
- Chủ động nghiên cứu, đề xuất với chi ủy về các hình thức, biện pháp tổ chức triển khai, quán triệt, học tập và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của chi bộ nhà trường; chủ trì và cùng với chi ủy xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.
- Trực tiếp chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của chi bộ.
- Chủ trì và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của chi ủy, các cuộc họp chi bộ; thay mặt chi bộ ký và ban hành các Nghị quyết, quyết định, báo cáo, công văn... của chi bộ.  
2. Phó bí thư chi bộ
Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng Đảng của chi bộ; dự thảo báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và văn bản khác của chi bộ khi được phân công và thay mặt Bí thư lãnh đạo hoạt động của chi bộ, kí các văn bản của chi bộ khi Bí thư ủy quyền.
3. Đồng chí ủy viên
Phụ trách các công tác quản lý tài chính đảng của chi bộ; trực tiếp theo dõi hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của nhà trường và một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của chi bộ.
 
CHƯƠNG III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Chế độ làm việc
1. Chi ủy, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi chủ trương, nghị quyết đều phải được bàn bạc, thống nhất dựa trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.
2. Điều hành hội nghị chi bộ do tập thể chi ủy chủ trì, tùy tính chất, nội dung của cuộc họp, chi ủy sẽ phân công từng ủy viên phụ trách từng công việc cụ thể.
3. Chi ủy, chi bộ họp định kỳ mỗi tháng một lần (không kể họp đột xuất):
- Thời gian họp chi ủy từ ngày 01 đến ngày 02 hàng tháng.
- Chi bộ sinh hoạt vào ngày 03 hàng tháng (Lịch họp thay đổi chi bộ sẽ thông báo cụ thể).
Điều 7. Mối quan hệ công tác
1. Đối với cấp ủy cấp trên trực tiếp
Chịu sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của cấp ủy cấp trên; định kỳ báo cáo đầy đủ, kịp thời hoạt động của chi bộ với cấp ủy cấp trên. Đồng thời, vận dụng và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên vào tình hình thực tế hoạt động của chi bộ nhằm làm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ mang lại hiệu quả thiết thực nhất.
2. Đối với thủ trưởng (lãnh đạo) đơn vị
- Là mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành chức trách, nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Chi ủy chi bộ đảm bảo và tạo điều kiện để thủ trưởng đơn vị thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao.
- Thủ trưởng đơn vị đảm bảo và tạo điều kiện để chi bộ, chi ủy chi bộ thực hiện nghiêm quy chế làm việc của chi bộ. Chi ủy thường xuyên thông báo với thủ trưởng đơn vị ý kiến của đảng viên, quần chúng về thực hiện các nhiệm vụ và chính sách, chế độ trong nhà trường.
- Định kỳ (3 tháng, 6 tháng, một năm, vào dịp đại hội Đảng) và đột xuất khi có yêu cầu, thủ trưởng đơn vị báo cáo với chi ủy hoặc đại hội về tình hình thực hiện các mặt công tác và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới của nhà trường. Chi ủy, chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về những vấn đề lớn, quan trọng và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng trong nhà trường thực hiện.
- Bí thư, thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và tổ chức đảng khi để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực trong đơn vị. Khi chi ủy và thủ trưởng đơn vị có ý kiến khác nhau thì thủ trưởng đơn vị quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đồng thời chi ủy và thủ trưởng đơn vị cùng báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.
3. Đối với các đoàn thể chính trị
- Định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, chi uỷ làm việc với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.
- Chi ủy chi bộ lãnh đạo bằng nghị quyết, chương trình hành động, phân công cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đó. Các tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm cụ thể hóa các nghị quyết của chi bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về tình hình hoạt động và đề xuất, kiến nghị về sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.
4. Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương
Chi ủy xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền địa phương nơi có trụ sở đơn vị đóng và nơi có cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú để phối hợp công tác quản lý cán bộ, đảng viên.
 
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Chi ủy, chi bộ tổ chức quán triệt hướng dẫn thực hiện Quy chế này đến đảng viên trong chi bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh thì chi ủy, chi bộ xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.
Điều 9. Đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này, chi ủy thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quy chế. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế những quy chế làm việc trước đây của chi bộ.
 
Nơi nhận:                                                                       T/M CHI ỦY
- BTV Huyện ủy (báo cáo);                                             BÍ THƯ
- BTC Huyện ủy (báo cáo)
- Chi ủy (chỉ đạo thực hiện);
- Đảng viên (thực hiện);
- Lưu Chi bộ.
                                                                                       Phạm Thị Thứ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây